สมัครเป็นผู้ขาย

สมัครเป็นผู้ขาย
ข้อมูลทางธุรกิจ
ที่อยู่ออกใบเสร็จ
ที่อยู่คลังสินค้า
Social Media
อัพโหลดเอกสาร
บัญชีธนาคาร

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้

1. การจำกัดความ

1.1 ถ้อยคำและข้อความดังต่อไปนี้ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะหัวข้อหรือบริบทจะกำหนดให้ตีความสัญญาเป็นประเภทอื่น

1.1.1 วันทำการ - ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ ตามที่ร้านได้ตกลงไว้ในสัญญานี้

1.1.2 เวลาดำเนินการจัดส่งสินค้า - เวลาสำหรับการหยิบ บรรจุหีบห่อสินค้า และเตรียมสินค้าทุกชิ้นเพื่อการจัดส่งโดยผู้ขายทุกวันทำการ

1.1.3 เงื่อนไข - หมายความถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ (เว้นแต่บริบทนั้นจะกำหนดไว้เป็นประเภทอื่น) และ ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษใดๆ ที่ตกลงกันโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้ขายและเน็คซ์ทูบี

1.1.4 สัญญา/ข้อตกลง - สัญญาที่ทำขึ้น ระหว่างเน็คซ์ทูบีและผู้ขายที่ใช้แพลตฟอร์มของเน็คซ์ทูบีเพื่อการซื้อและขายสินค้าของผู้ขายให้กับลูกค้าโดยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือข้อสรุปใดๆก็ตาม สัญญานี้ให้รวมถึงภาคผนวกและเอกสารใดที่อ้างอิงโดยชัดแจ้งในสัญญานี้

1.1.5 ลูกค้า – บุคคลภายนอกผู้ซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม

1.1.6 สินค้า - สินค้า (รวมถึงการติดตั้งสินค้าอย่างใดๆหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้า) ซึ่งผู้ขายประสงค์จะขายให้แก่ลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งผู้ขายที่ทำการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มนี้ อาจถูกเปลี่ยนเปลง เพิ่ม เพิกถอนได้โดยผู้ขาย

1.1.7 เป็นลายลักษณ์อักษร - ให้หมายความรวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่อีเมลล์ email: thaiculturemarket@gmail.com และการสื่อสารโดยวิธีอื่นใดที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ตรามเท่าที่ให้ผลเป็นการบันทึกข้อมูลถาวรได้

1.1.8 ทรัพย์สินทางปัญญา - สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, การออกแบบที่จดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียน, เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียน, เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆและรวมถึงการใช้สิทธิดังกล่าว

1.1.9 ราคาที่กำหนด - ราคาสินค้าที่กำหนดไว้บนหน้าแพลตฟอร์ม (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

1.1.10 THB (บาท) – บาทไทยซึ่งเป็นสกุลเงินตามกฎหมายในประเทศไทย

1.1.11 แพลตฟอร์ม - หมายความถึงเว็บไซต์ www.thaiculturemarket.com

1.1.12 ผู้ขาย - บุคคล/นิติบุคคลที่ใช้แพลตฟอร์ม

1.1.13 3PL - ผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นคู่สัญญาภายนอก

2.ข้อกำหนดพื้นฐานของสัญญาฉบับนี้

2.1 การใช้งานผ่านแลตฟอร์มของผู้ขายในการขายสินค้าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อบังคับของสัญญานี้ทุกประการ ซึ่งบังคับรวมไปถึงการตกลงยกเว้นเงื่อนไขและข้อบังคับอื่นใดที่ได้กำหนดหรืออ้างอิงไว้ในเอกสารใดๆ ที่ผู้ขายได้มอบไว้ หรือสอดคล้องกับ หรือ เป็นประการอื่น หรือมีนัยตามการปฏิบัติตามประเพณีทางการค้าหรือการเจรจาคำความตกลง

2.2 การเปลี่ยนแปลงใดๆเงื่อนไขของสัญญานี้จะไม่ผูกมัดคู่สัญญา หากมิได้ตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจของผู้ขายและเน็คซ์ทูบี การยกเลิกข้อสัญญาข้อนี้นั้น คู่สัญญาก็ต้องตกลงทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรเช่นเดียวกัน 

2.3 เมื่อผู้ขายพบว่า ความประสงค์หรือข้อกำหนดใดในสัญญาที่ทำกับบุคคลภายนอกอาจจะขัดต่อความประสงค์หรือข้อกำหนดใดในสัญญานี้ ผู้ขายมีหน้าที่แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เน็คซ์ทูบีทราบถึงข้อขัดแย้งเหล่านั้นเพื่อให้เน็คซ์ทูบีแก้ไขภายใต้ดุลยพินิจของเน็คซ์ทูบีแต่เพียงฝ่ายเดียว หากผู้ขายดำเนินการต่อไปโดยมิได้บอกกล่าวเน็คซ์ทูบีเพื่อให้มีมติแก้ไขข้อขัดแย้งนั้น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยการตีความที่ผิดพลาดของผู้ขาย ผู้ขายมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบและจ่ายค่าใช้จ่ายเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว

3. ข้อกำหนดพื้นฐานของความร่วมมือ

3.1 ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ขายต้องยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ เน็คซ์ทูบีตกลงที่จะทำให้สินค้าของผู้ขายเด่นชัดเพื่อการขายผ่านแพลตฟอร์ม

3.2 ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ เน็คซ์ทูบีจะดำเนินการส่งแต่ละคำสั่งซื้อของลูกค้าให้แก่ผู้ขาย เพื่อให้ปราศจากข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ครั้งที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าให้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ขาย กับ ลูกค้า โดยตรง ทางเน็คซ์ทูบีจะไม่เข้าร่วมในข้อตกลงนี้ในฐานะคู่สัญญาหรืออยู่ข้างคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่อย่างใด

3.3 ไม่มีข้อตกลงใดๆที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ถูกตีความให้คู่สัญญาฝ่ายใดเป็นตัวแทนให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดๆก็ตาม และอีกทั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในสัญญานี้ไม่มีสิทธิใดๆ ในการรับผิดชอบหนี้ใดๆในนามของ หรือ ก่อให้เกิดความผูกพันธ์แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

4. ขอบเขตของสินค้า

4.1 เน็คซ์ทูบีสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์และอารมณ์บนแพลตฟอร์ม

4.2 ผู้ขายตกลงว่าจะต้องทำให้สินค้าอยู่ในสภาพดี แก้ไข เปลี่ยนใหม่ ซ่อมแซมสินค้าที่บกพร่องทั้งหมดให้แก่เน็คซ์ทูบีหรือลูกค้า แล้วแต่กรณี ตามที่เน็คซ์ทูบี, กฎหมาย หรือสัญญานี้กำหนด

4.3 ผู้ขายมีหน้าที่ในการรักษาสินค้าคงคลังของสินค้าทั้งหมดที่ขายในแพลตฟอร์มและดำเนินการปรับข้อมูลสินค้าสินค้าคงคลังของตนเน็คซ์ทูบีทราบเป็นประจำทุกวัน

4.4 ผู้ขายให้คำรับรองว่าสินค้าตามสัญญานี้เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ปลอดภัยสำหรับการใช้ปกติตามประเภทและประเภทของสินค้าและมีคุณสมบัติเป็นไปตามมารตฐานที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนนำมาประสงค์จำหน่ายบนแพลตฟอร์ม ถ้าผู้ขายฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องประการใด และ/หรือสินค้านั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภคและ/หรือแพลตฟอร์ม อย่างใดๆผู้ขายจักต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

5. ค่าบริการ/ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย

5.1 ค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการขายนั้นจะถูกคำนวณจากราคาสินค้าที่กำหนดไว้บนแพลตฟอร์ม สำหรับสินค้าทุกชิ้นที่ถูกขายบนแพลตฟอร์ม ผู้ขายจะถูกหักค่าธรรมเนียมการขาย บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาที่กำหนด

5.2 ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน ผู้ขายตกลงจะชำระค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 3% บวกกับภาษีมูลค่าเพิ่มของราคาที่กำหนด สำหรับสินค้าทุกชิ้นที่ถูกขายผ่านแพลตฟอร์ม

5.3 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ในกรณีที่เน็คซ์ทูบีได้เป็นผู้ประสานงานในการขนส่งสินค้าผ่านผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นคู่สัญญาภายนอก ผู้ขายตกลงจะออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามใบแจ้งหนี้ ที่ส่งโดยผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นคู่สัญญาภายนอกถึงเน็คซ์ทูบี ในกรณีที่เน็คซ์ทูบีเป็นผู้ประสานงานรายการสินค้าที่ถูกส่งคืน ผู้ขายตกลงชำระค่าใช้จ่ายตามโครงสร้างค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขทางการค้าอื่นๆที่กำหนดโดยเน็คซ์ทูบี

6. การดำเนินการจัดส่งสินค้าและการยกเลิกสินค้า

6.1 เมื่อได้รับข้อมูลจากเน็คซ์ทูบี ผู้ขายมีหน้าที่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าทุกๆคำสั่ง ทั้งนี้สินค้าจะต้องถูกจัดส่งภายในระยะเวลาดำเนินการ 24 ชั่วโมง และผู้ขายต้องดำเนินการจัดส่งสินค้าทุกๆคำสั่งให้ได้ อย่างน้อย ร้อยละ 95 ของคำสั่งซื้อทั้งหมดภายในระยะเวลาดำเนินการจัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้

6.2 ในกรณีที่ผู้ค้าไม่ได้เข้าดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใน 48 ชั่วโมง ผู้ขายจะต้องแจ้งให้เน็คซ์ทูบีทราบ ในกรณีเช่นนี้คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิก ซึ่งถ้าหากคำสั่งซื้อนั้นมีรายการสินค้าที่ผู้ขายสามารถส่งได้ เน็คซ์ทูบีจะออกคำสั่งซื้อใหม่ให้ผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายจัดส่งสินค้าตราบเท่าที่ลูกค้าได้ตกลงไว้

6.3 ในกรณีที่มีการยกเลิกคำสั่งซื้อ โดยมีเหตุมาจากการดำเนินการที่ล่าช้าของผู้ขาย เน็คซ์ทูบีจะทำการชำระเงินทั้งหมดคืนให้แก่ลูกค้าแทนผู้ขาย

6.4 ในกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจว่าไม่ประสงค์จะซื้อสินค้านั้นอีกต่อไป เน็คซ์ทูบีจะทำการยกเลิกทุกคำสั่งซื้อที่สินค้ามิได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า ภายใน 21 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ

6.5 ในกรณีที่เน็คซ์ทูบีจัดการการขนส่งสินค้า ผู้ขายตกลงที่จะใช้บริการของบริษัท 3PL ที่เน็คซ์ทูบีมอบหมายให้ดำเนินการเสมอ และจะชำระค่าขนส่งที่เกิดขึ้นตามจริงที่เรียกเก็บเน็คซ์ทูบีโดยผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นบุคคลภายนอก เน็คซ์ทูบีจะส่งสำเนาใบเรียกเก็บค่าขนส่งที่เกิดขึ้นให้กับผู้ขายต่อไป

7. การบรรจุหีบห่อสินค้า

7.1 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อกระบวนการบรรจุหีบห่อสินค้า และจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ ผู้ขายตกลงดำเนินการบรรจุหีบห่อสินค้าตามข้อกำหนดของเน็คซ์ทูบี

7.1.1 ค่าวัสดุหีบห่อ ที่ผู้ขายจะต้องทำการใช้หีบห่อสินค้าตามความเหมาะสม ค่าใช้จ่ายในการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ และตราผลิตภัณฑ์ของร้านค้า ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ขาย

7.1.2 หากมีการติดสติ๊กเกอร์ หรือวัสดุตราผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เน็คซ์ทูบีมอบให้ ค่าใช้จ่ายในการผลิตวัสดุตราผลิตภัณฑ์ของเน็คซ์ทูบีและการส่งวัสดุดังกล่าวให้แก่ผู้ขายให้เป็นความรับผิดชอบของเน็คซ์ทูบี

7.2 เน็คซ์ทูบีหรือผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นคู่สัญญาภายนอกไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสภาพดั้งเดิมของกล่องสินค้า ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ขายในการบรรจุหีบห่อสินค้าแต่ละกล่องให้เหมาะสมเรียบร้อยก่อนทำการส่งให้ลูกค้า วัสดุที่ใช้อาจรวมถึงห่อฟอง พลาสติก หรือ การห่อด้วยกระดาษ

7.3 ผู้ขายต้องใช้วัสดุในการบรรจุหีบห่อเพิ่มเติมสำหรับสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ดังต่อไปนี้

7.3.1 ชนิดของสินค้า
- ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องล้างจาน : เพิ่มวัสดุรองชั้นที่สองด้านใต้ของสินค้าเป็นวัสดุในการบรรจุหีบห่อเพิ่มเติม
- โทรทัศน์, เครื่องปรับอากาศ, โฮมเธียเตอร์ : วัสดุป้องกันขอบมุมเป็นวัสดุในการบรรจุหีบห่อเพิ่มเติม

7.4 ผู้ขายต้องใช้ฉลากรับประกันสินค้า ในกรณีที่เป็นสินค้าในหมวดของ อิเล็คโทรนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน สุขภาพและความงาม ยานยนต์ และสื่อบันเทิง

8. การชำระเงิน

8.1 กำหนดเวลาชำระเงิน : สำหรับทุกธุรกรรมการซื้อขายสินค้าของผู้ขาย การคืนสินค้าและการยกเลิกสินค้า เน็คซ์ทูบีจะจัดทำสรุปรายงานสรุปยอดบัญชีทุกๆสองสัปดาห์ไว้เอง และจะดำเนินการโอนยอดชำระทั้งหมดให้แก่ผู้ขายภายใน 5 วันทำการหลังจากวันสรุปยอดบัญชี

8.2 ค่าธรรมเนียมการขนส่ง: ค่าใช้จ่ายในการขนส่งนั้นจะถูกเรียกเก็บเป็นรายเดือนสำหรับทุกรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นในเดือนนั้น

8.3 ใบเสร็จของเน็คซ์ทูบี: เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เน็คซ์ทูบีจะส่งใบเสร็จเป็นรายเดือนให้แก่ผู้ขายโดยระบุถึงค่าธรรมเนียมทุกรายการที่เกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายสินค้านั้น การส่งคืนสินค้าและการยกเลิกสินค้าของผู้ขาย

8.4 หากผู้ขายมียอดค้างชำระแก่เน็คซ์ทูบีไม่ว่าจะเป็นยอดหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผู้ขายเอง หรือเกิดขึ้นผ่านกลุ่มบุคคลที่สาม เน็คซ์ทูบีมีสิทธิหักกลบหนี้ยอดนั้นกับยอดค้างชำระที่เน็คซ์ทูบีมีต่อผู้ขาย ซึ่งเน็คซ์ทูบีมีสิทธิที่จะระงับยอดจ่ายให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวนเท่ากันกับจำนวนที่ต้องเสียจริงให้แก่หน่วยงานทางภาษีที่เกี่ยวข้อง

8.5 ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าภาษีขาย ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค้าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ และภาษีอื่นๆ อากรนำเข้า และอากรอื่นๆ ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ทางหน่วยงานของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่นใดเรียกเก็บจากผู้ค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญานี้

8.6 หากในกรณีใดก็ตามที่ลูกค้า หรือ เน็คซ์ทูบี ถูกเรียกเก็บภาษีอากรนำเข้าหรือภาษีอื่นๆเมื่อได้รับสินค้า ลูกค้ามีสิทธิขอการชำระเงินคืนจากผู้ขายในจำนวนที่เท่ากัน

8.7 การรับรู้ยอดขายของผู้ขาย – ธุรกรรมการซื้อขายสินค้าของผู้ขาย: เว้นแต่กรณีการยกเลิกและการรับคืนสินค้าที่ได้ระบุไว้ในข้อที่ 10 ของสัญญาฉบับนี้และว่าด้วยบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เน็คซ์ทูบีจะถือว่าธุรกรรมการซื้อขายสินค้าของผู้ขายสำเร็จลุล่วงแล้วก็ต่อเมื่อ สินค้านั้นถูกจัดส่งถึงลูกค้าเป็นที่เรียบร้อย

8.8 ผู้ขายจะเป็นรับผิดต่อการชำระคืนค่าภาษีนำเข้าแก่ลูกค้า หากเน็คซ์ทูบีเป็นผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายหนี้ไปก่อน ค่าใช้จ่ายนี้จะถูกหักออกจากยอดชำระรายเดือนของผู้ค้า

9. การตั้งราคาสินค้า

9.1 ราคาที่ดีที่สุด: ผู้ขายจะให้ราคาที่ดีที่สุด และสามารถแข่งขันในตลาดได้สูงที่สุด (รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว) สำหรับสินค้าที่จะนำมาขายผ่านแพลตฟอร์ม

9.2 การให้ราคาที่เท่าเทียมกัน : ผู้ขายจะต้องตั้งราคาของสินค้าที่ขายบนแพลตฟอร์มต่ำกว่าหรือสามารถแข่งขันในตลาดได้สูงกว่า ราคาที่ขายในช่องทางขายอื่น ในกรณีที่ผู้ขายมีการตั้งราคาที่กำหนดในช่องทางขายอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขายหน้าร้าน หรือช่องทางออนไลน์ ต่ำกว่าราคาขายบทแพลตฟอร์มของเน็คซ์ทูบี เน็คซ์ทูบีมีสิทธิ์ในการนำสินค้าออกจากแพลตฟอร์ม www.thaiculturemarket.com ของเน็คซ์ทูบีด้วยดุลยพินิจของเน็คซ์ทูบีฝ่ายเดียว

10. การรับคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้า

10.1 ผู้ขายตกลงยอมรับตามนโยบายการรับคืนสินค้าของเน็คซ์ทูบี ซึ่งถูกประกาศไว้ที่ www.thaiculturemarket.com/return-policy ทั้งสิ้น

10.2 ในกรณีที่มีการคืนสินค้า ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดูแลขนส่ง ตรวจสอบสภาพของสินค้าและทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างเน็คซ์ทูบีและลูกค้าหากมีข้อพิพาท

10.3 เน็คซ์ทูบีจะออกข้อบังคับเกี่ยวกับการรับคืนและยกเลิกสินค้าตามรายละเอียดต่อไปนี้

10.3.1 การคืน

 • สินค้าที่นำส่งชำรุดบกพร่อง,สินค้าไม่ถูกต้องตามรายการสั่งซื้อหรือ ชิ้นส่วนหาย – มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย ในส่วนของค่าขนส่ง จะคิดค่าธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับการส่งของออก และ คิดค่าธรรมเนียมคงที่ 50 บาทต่อชิ้นสำหรับการส่งของคืน
 • ส่งสินค้าไม่ได้ – จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินและค่าธรรมเนียมการขาย จะคิดค่าธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับการส่งของออก
 • ลูกค้าคืนสินค้าด้วยเหตุผลความพึงพอใจ – มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย ในส่วนของค่าขนส่ง จะคิดค่าธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับการส่งของออก และ คิดค่าธรรมเนียมคงที่ 50 บาทต่อชิ้นสำหรับการส่งของคืน
 • สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์เสียหาย- มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงิน และ ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขาย ในส่วนของค่าขนส่ง จะคิดค่าธรรมเนียมมาตรฐานสำหรับการส่งของออก และ คิดค่าธรรมเนียมคงที่ 50 บาทต่อชิ้นสำหรับการส่งของคืน

10.3.2 การยกเลิก

 • ลูกค้ายกเลิกก่อนการจัดส่งสินค้า - จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินและค่าธรรมเนียมการขาย
 • สินค้าหมดหรือสาเหตุอื่นที่เกิดจากผู้ขาย – มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินและค่าธรรมเนียมการขาย
 • ใช้ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าเกินกว่า 48 ชั่วโมง – มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินและค่าธรรมเนียมการขาย

10.4 ในกรณีมีการคืนสินค้า ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการคืนสินค้าและขั้นตอนการดำเนินการของเน็คซ์ทูบี ที่ได้กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

10.4.1 กรณีการอุทธรณ์การพิจารณาให้คืนสินค้าของเน็คซ์ทูบี - ผู้ขายสามารถอุทธรณ์ได้ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าคืน

10.4.2 กรณีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้าที่ส่งคืน - ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสินค้า อนุญาตให้คืนเงินเท่านั้น

10.4.3 กรณีกระบวนการอุทธรณ์สำหรับผู้ขาย ในการพิจารณาให้คืนสินค้าของเน็คซ์ทูบี

 1. ผู้ขายต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือของเน็คซ์ทูบี ภายใน 3 วันทำการหลังจากได้รับสินค้าคืน
 2. ผู้ขายจะต้องเก็บสินค้านั้นไว้ เว้นแต่จะได้รับการติดต่อเป็นอย่างอื่นจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ร่วมค้าของเน็คซ์ทูบี

เน็คซ์ทูบีจะพิจารณาคำร้องทุกข์เกี่ยวกับการคืนสินค้าและติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขายทราบโดยผู้ขายไม่สามารถยื่นอุทธรณ์เป็นครั้งที่ 2

10.4.4 กรณีส่งสินค้าคืนผู้ขายไม่สำเร็จ

 1. ในกรณีที่ส่งสินค้าไม่สำเร็จ เน็คซ์ทูบีจะส่งสินค้าเป็นครั้งที่สอง
 2. ในกรณีที่ส่งสินค้าครั้งที่สองไม่สำเร็จ สินค้าจะถูกส่งไปเก็บที่คลังเก็บสินค้าของเน็คซ์ทูบี

ผู้ขายมีเวลามารับสินค้าจากคลังสินค้าของเน็คซ์ทูบีภายใน 30 วันปฏิทิน ภายหลังจาก 30 วัน เน็คซ์ทูบีจะย้ายสินค้าดังกล่าวออกจากคลังสินค้าของเน็คซ์ทูบี

10.4.5 กรณีผู้ขายปฏิเสธไม่รับสินค้าส่งคืน

 1. ผู้ขายสามารถยื่นอุทธรณ์การพิจารณาให้คืนสินค้าของเน็คซ์ทูบีได้ แต่ไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการคืนสินค้า
 2. ในกรณีที่ผู้ขายปฏิเสธสินค้าที่ส่งคืน ผู้ขายไม่ได้รับอนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์การพิจารณาให้คืนสินค้าของเน็คซ์ทูบี

ในกรณีที่ผู้ขายปฏิเสธสินค้า สินค้าจะถูกส่งไปเก็บที่คลังเก็บสินค้าของเน็คซ์ทูบีเป็นเวลา 30 วัน ก่อนจะย้ายสินค้าดังกล่าวออกจากคลังสินค้าของเน็คซ์ทูบี

11. การรับประกัน

11.1 ผู้ขายรับประกันต่อเน็คซ์ทูบีว่า สินค้าทั้งหมดไม่ว่าโดยการผลิต หรือจัดหามาโดยผู้ขาย หรือผู้อื่นจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีคุณภาพที่สามารถจำหน่ายได้ และเหมาะแก่การใช้งานตามวัตถุประสงค์
 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ประมวลกฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง และ
 3. ไม่มีความชำรุดบกพร่องในเรื่องวัสดุ การใช้งาน และมีฝีมือคุณภาพงานของสินค้าอย่างน้อย 14 วันหรือตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของแบรนด์ โดยให้ยึดตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าที่มีระยะเวลาประกันมากที่สุด ข้อยกเว้นใดๆจะยอมรับได้ต่อเมื่อผู้ขายได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าแล้ว

11.2 ผู้ขายรับประกันและรับรองต่อเน็คซ์ทูบีดังต่อไปนี้

 1. ก่อนเข้าทำสัญญาค้าขายกับเน็คซ์ทูบี ผู้ขายได้มีการขออนุมัติทั้งหมดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าหมดแล้ว ส่งผลให้ผู้ขายสามารถปฏิบัติตามข้อบังคับของสัญญาฉบับนี้ได้ไม่ติดขัด
 2. ในการเข้าทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ขายได้รับความยินยอม การอนุญาตใช้สิทธิ การให้อำนาจ การจดทะเบียน การได้รับใบอนุญาต การสำแดง หรือการยื่นเอกสารใดๆ ที่ผู้ขายจะต้องยื่นหรือได้รับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคู่สัญญาของผู้ขายเรียบร้อยแล้ว
 3. การเข้าทำสัญญา การส่งมอบ การปฏิบัติตามสัญญานี้ของผู้ขาย จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎเกณฑ์ ประกาศ ข้อบัญญัติ ประมวลกฎหมาย คำพิพากษา คำสั่งของศาล พระราชกฤษฎีกา หรือข้อกำหนดอื่นของศาลหรือองค์กรของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่บังคับใช้อยู่กับผู้ขาย
 4. ในกรณีที่มีความจำเป็น ผู้ขายมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือเน็คซ์ทูบีในการแสดงลักษณะของสินค้าในเว็บไซต์ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง

12. ทรัพย์สินทางปัญญา

12.1 ผู้ขายสินค้าที่ประสงค์จะนำสินค้าเพื่อการจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มนี้จะต้องไม่ละเมิด สิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, การออกแบบที่จดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียน, เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียน, เครื่องหมายบริการ หรือสิทธิในทรัพย์สินอุตสาหกรรมหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆและรวมถึงการใช้สิทธิดังกล่าว

12.2 ผู้ขายรับรองและรับประกันต่อเน็คซ์ทูบีว่า ผู้ขายมิได้รับรู้ถึงการใช้สิทธิเรียกร้องของบุคคลภายนอกอันเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, ความลับทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า หรือ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ถูกกล่าวอ้างและตามความเป็นจริง หรือสิทธิเรียกร้อง, คำสั่ง หรือ การดำเนินการอื่นใดอันเกิดจากการผลิต, การขาย, การจัดจำหน่ายหรือการใช้สินค้าและมิได้ละเมิดสิทธิที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

12.3 ผู้ขายตกลงว่าปลดเปลื้อง, ป้องกัน, ปกป้อง,ชดใช้ความเสียหาย และยกเว้นความรับผิดให้แก่เน็คซ์ทูบี, บริษัทในเครือสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่ายทางศาลซึ่งคำนวณบนพื้นฐานของการชดใช้ค่าเสียหาย) ค่าใช้จ่าย ค่าปรับ เบี้ยปรับ ความสูญหาย ค่าเสียหาย ความรับผิดใดๆ อันเกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากการละเมิดสิทธิบัตร, ลิขสิทธิ์, ความลับทางการค้า, เครื่องหมายการค้า, ชื่อทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่ถูกกล่าวอ้างและตามความเป็นจริง หรือสิทธิเรียกร้อง, คำสั่ง หรือการดำเนินการอื่นใดอันเกิดจากการผลิต, การจัดจำหน่ายหรือการใช้สินค้า

12.4 ผู้ขายตกลงจะประกาศขายสินค้าบนพื้นที่ของเน็คซ์ทูบี ผ่านเพลตฟอร์ม เฉพาะสินค้าที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเท่านั้น

12.5 ในกรณีที่มีการขายสินค้าประกอบใหม่, สินค้านำเข้า, สินค้าไม่มีแบรนด์, สินค้าลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้มาจากผู้ผลิตโดยตรง ผู้ขายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในการเขียนรายละเอียดสินค้าตามที่เน็คซ์ทูบีได้ระบุไว้อย่างถูกต้องทุกประการ และระบุข้อแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วนตามแนวทางที่กำหนดไว้สำหรับสินค้าดังกล่าวในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์

12.6 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิอันเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการจำหน่าย โดยมิชอบ หรือขายสินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสินค้าต้องห้ามต่างๆ เน็คซ์ทูบีจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. บัญชีผู้ขายบนเน็คซ์ทูบีจะถูกระงับตลอดไป โดยมีผลทันที
 2. บัญชีผู้ขายจะถูกระงับโดยเน็คซ์ทูบี รวมถึงเงินค้างชำระใดๆ ของบัญชีผู้ขายนั้นด้วย
 3. เน็คซ์ทูบีจะแจ้งให้แก่ลูกค้าของผู้ขายรายนั้นทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และลูกค้าจะสามารถคืน สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าที่ไม่ถูกต้อง และจะได้รับเงินคืนทั้งหมด
 4. ยอดค้างชำระทั้งหมดของผู้ขายที่อยู่กับทางเน็คซ์ทูบีหมายรวมถึงยอดค้างชำระใน Seller Center จะถูกนำไปใช้โดยเน็คซ์ทูบีเพื่อจ่ายชดเชยคืนให้กับลูกค้า และ/หรือนำไปใช้ซื้อสินค้าทดแทนโดยรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว ให้กับลูกค้า
 5. จะแจ้งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบถึงการละเมิดสิทธิดังกล่าว

12.7 เพื่อวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ สิทธิเรียกร้อง ให้หมายความถึง สิทธิเรียกร้อง, การกระทำ, การตรวจสอบ, การสอบสวน การเรียกชี้แจง หรือการดำเนินการอื่นใดที่มีขึ้นโดยบุคคลหรือนิติบุคคลใด

12.8 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญานี้ ผู้ขายอนุญาตให้สิทธิแก่เน็คซ์ทูบีโดยจะไม่เพิกถอนในการใช้ ทำซ้ำ ปฏิบัติ แสดง เผยแพร่ ปรับปรุง แก้ไข ตัดทอน วิเคราะห์ จัดรูปแบบใหม่ พัฒนาสร้างสรรค์งาน และการใช้ประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะเป็นในทางการค้าหรือไม่ ไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามที่มีต่อสิทธิของผู้ขายโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ไม่เป็นสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวซึ่งใช้ได้อย่างต่อเนื่องทั่วโลก และอนุญาตให้เน็คซ์ทูบีช่วงสิทธิดังกล่าวได้ด้วย ทั้งนี้โดยที่บทบัญญัติของสัญญาฉบับนี้จะไม่ขัดขวาง หรือ ตัดทอนสิทธิเน็คซ์ทูบีในการใช้สิทธิดังกล่าวโดยปราศจากความยินยอมของผู้ขาย หากว่าการใช้สิทธิดังกล่าวนั้นอยู่ในขอบเขตที่ผู้ขาย หรือ องค์กรในเครือของผู้ขายสามารถอนุญาตได้ตามกฎหมาย เช่น การใช้สิทธิโดยชอบธรรมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทย การอ้างอิงการใช้สิทธิตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าของไทย หรือ การได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิโดยชัดแจ้งจากบุคคลอื่น

13. การรักษาความลับ

13.1 ข้อมูลของลูกค้าและข้อมูล, งานออกแบบ, แบบแปลน, ลักษณะเฉพาะ, การสื่อสารในรูปแบบหรือลักษณะใดๆและเอกสารที่มอบให้, หรือเปิดเผยในรูปแบบหรือลักษณะใดๆ ที่เน็คซ์ทูบีทำขึ้นให้แก่ผู้ขาย หรือที่ผู้ขายสร้างหรือจัดทำขึ้นสำหรับเน็คซ์ทูบีตามสัญญานี้เป็นทรัพย์สินและเป็นความลับที่ให้แก่เน็คซ์ทูบีและผู้ขายจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้เท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดผู้ขายจะต้องเก็บรักษาและป้องกันไว้เป็นความลับโดยเคร่งครัด และจะต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็คซ์ทูบีก่อน และจะต้องเปิดเผยเฉพาะภายในองค์กรของผู้ขายเท่านั้นบนหลักการจำเป็นต้องรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ขายจะต้องไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับมาจากเน็คซ์ทูบีเพื่อวัตุประสงค์ทางการตลาด, การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ในกรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเน็คซ์ทูบี

13.2 ผู้ขายจะไม่ตีพิมพ์, เปิดเผย, หรือปรึกษาหารือในเนื้อหา หรือขอบเขตของสัญญาหรือพาดพิงใดๆ ถึงเน็คซ์ทูบี ธุรกิจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือโครงการสำหรับสัญญาที่จะได้ทำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั่วไปหรือในรายละเอียดให้บุคคลภายนอกทราบโดยวิธีใดๆ และผ่านสื่อกลางใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโฆษณา,เว็บไซต์,การอ้างอิง,รูปภาพ,บทความ การเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ หรือการให้สัมภาษณ์,การแถลง หรือรายงานต่างๆ) โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็คซ์ทูบีเสียก่อน

14. การชดใช้ค่าเสียหาย

14.1 ผู้ขายตกลงปลดเปลื้อง, ปกป้อง, ชดใช้ค่าเสียหาย และยกเว้นความรับผิดให้แก่เน็คซ์ทูบี รวมทั้งบริษัทในเครือ,และกรรมการบริษัท,พนักงาน,ลูกจ้าง, ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนใดๆ ของเน็คซ์ทูบี ในค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าทนายและค่าใช้จ่ายทางศาลซึ่งคำนวณบนพื้นฐานของการชดใช้ค่าเสียหาย) ค่าปรับ เบี้ยปรับ ค่าเสียหาย ความรับผิดใด อันเกิดจากหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจาก หรือกรณีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังต่อไปนี้

 1. ความชำรุดบกพร่องอย่างใดๆ ในสินค้าที่ขายให้กับลูกค้า
 2. การใช้สิทธิเรียกร้องอย่างใดๆ ของลูกค้าโดยอ้างฐานสัญญาใดที่ได้ทำไว้กับผู้ขาย
 3. ความประมาทหรือความผิดในลักษณะของผู้ขายหรือบริษัทในเครือ และกรรมการบริษัท, พนักงาน, ลูกจ้าง,ผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของผู้ขาย
 4. การฝ่าฝืนคำรับประกันหรือค่ารับรองใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตามสัญญานี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันในคุณสมบัติเฉพาะและคุณภาพของสินค้า,ทรัพย์สินทางปัญญา และคำรับประกันอื่นๆ ในสัญญานี้

14.2 ผู้ขายรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของตนทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ และ เอกสารแนบท้ายสัญญาและหรือ เอกสารแก้ไขคู่สัญญา และหน้าที่ของตนที่มีต่อลูกค้า

15. การกำจัดความรับผิด

15.1 เน็คซ์ทูบีไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ในลักษณะอย่างใดๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และค่าเสียหายในผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวกับสัญญากำหนด กรอบความตกลงนี้ พื้นที่การให้บริการ ความไม่สามารถใช้การได้ ความไม่สามารถในการใช้บริการซึ่งมีผลมาจากสินค้าหรือบริการใดๆ หรือสิ่งที่ได้ซื้อหรือได้มาหรือข้อความที่ได้รับหรือธุรกรรมที่ทำขึ้นผ่านการให้บริการ

16.การปฏิบัติตามกฎหมาย

16.1 ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย, สนธิสัญญา,ข้อบัญญัติ,ประมวลกฎหมายและประกาศทั้งหมดที่บังคับใช้อยู่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย, ข้อบัญญัติ, ประมวลกฎหมายและประกาศเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้า และสุขภาพ, ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่มีเขตอำนาจ (ไม่ว่าจะเป็นของระหว่างประเทศ,ประเทศ, ภูมิภาค, รัฐ, จังหวัด, เมือง หรือท้องถิ่นก็ตาม) ที่สัญญาจะต้องดำเนินการตาม เมื่อได้รับการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็คซ์ทูบี ผู้ขายจะต้องมอบหนังสือรับรองว่าตนได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดโดยสหพันธรัฐ, รัฐ, หรือกฎหมายในท้องถิ่น, ข้อบัญญัติ, ประมวลกฎหมาย หรือประกาศใดๆเรียบร้อยแล้ว

17. การโอนสิทธิ

17.1 ผู้ขายไม่อาจโอนสิทธิในสัญญานี้ หรือ ส่วนใดในสัญญานี้ หรือเงินที่ถึงกำหนดตามสัญญานี้ โดยไม่รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็คซ์ทูบีก่อน หากมีการให้ความยินยอม การโอนสิทธิดังกล่าวอย่างใดโดยผู้ขายจะต้องไม่เป็นการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของเน็คซ์ทูบีหรือไม่ทำให้สิทธิของเน็คซ์ทูบีลดลง หรือไม่เป็นการทำให้หน้าที่ใดๆ ตามสัญญานี้ของผู้ขายลดลง

17.2 เน็คซ์ทูบีสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิตามสัญญานี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก รวมถึงบริษัทในเครือของเน็คซ์ทูบี

17.3 ผู้ขายจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เน็คซ์ทูบีทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรือองค์กรของตน และการเปลี่ยนแปลง การผลิตหรือการผลิตสินค้าตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้

18. เหตุสุดวิสัย

18.1 เน็คซ์ทูบีจะไม่ต้องรับผิดต่อผู้ขายหรือถูกถือว่าผิดสัญญาฉบับนี้เนื่องจากความล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญาหรือการไม่ปฏิบัติตามสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ใดๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเน็คซ์ทูบี กรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยนี้ให้รวมถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ, การกระทำของรัฐบาล,สงคราม, การจลาจลในบ้านเมือง, การนัดหยุดงาน, เหตุการณ์ฟ้าผ่า, อัคคีภัย, พายุ, วาตภัย และเหตุการณ์อื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายนี้ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนั้น

19. การสิ้นสุดสัญญา

19.1 คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถเลิกสัญญาฉบับบนี้โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร 14 วันล่วงหน้าไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

19.2 ในเวลาใดๆ เมื่อหรือหลังจากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ 19.1 นอกจากสิทธิหรือการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมาย ตามหลักความเป็นธรรม หรือตามสัญญาแล้ว เน็คซ์ทูบีมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญานี้กับผู้ขายโดยให้มีผลทันที และผู้ขายจะไม่มีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมจากการยกเลิกสัญญา รวมถึงเบี้ยปรับใดๆตามสัญญานี้ทั้งสิ้น

19.3 เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิในการเลิกสัญญาได้แก่

 1. ผู้ขายผิดคำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ตามสัญญานี้ และมิได้แก้ไขการดังกล่าวให้สำเร็จภายในเจ็ดวัน (7) วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็คซ์ทูบีเกี่ยวกับการผิดสัญญาดังกล่าว
 2. ผู้ขายมีมติเลิกบริษัท หรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ผู้ขายเลิกกับบริษัทหรือเลิกกิจการ
 3. มีคำสั่งให้จัดการทรัพย์สินของผู้ขายหรือแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องในทรัพย์สินหรือพิทักษ์ทรัพย์หรือขายทรัพย์สินของผู้ขาย
 4. ผู้ขายได้ดำเนินการหรือตกลงประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ หรือยื่นต่อศาลที่มีเขตอำนาจในการได้รับความคุ้มครองใดๆ จากการกระทำของเจ้าหนี้ของตน
 5. ผู้ขายหยุดหรือมีความเป็นได้อย่างสูงว่าหยุดการประกอบธุรกิจ

19.4 นับจากสัญญาฉบับนี้สิ้นสุดลง ผู้ขายจะแจ้งให้เน็คซ์ทูบีทราบทันทีถึงสัญญาทั้งหมดโดยสรุปที่ผู้ขายได้เข้าทำกับลูกค้าและผู้ขายยังมิได้ปฏิบัติตามจนครบถ้วน

20. บททั่วไป

20.1 การที่เน็คซ์ทูบีสละสิทธิในการบังคับใช้เงื่อนไขการผิดสัญญาใดๆ ของผู้ขายจะไม่ถือว่าการสละสิทธิการบังคับการใช้เงื่อนไขของเน็คซ์ทูบีนั้นเป็นการกระทำผิดสัญญาใดๆ ต่อผู้ขายในเรื่องเดียวกันนั้นหรือเรื่องใดอื่นต่อไปในอนาคต

20.2 หากองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาตกลงให้ข้อกำหนด เงื่อนไข หรือข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์ หรือใช้บังคับไม่ได้นั้นแยกต่างหากจากข้อกำหนดเงื่อนไข หรือข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์ และให้ข้อกำหนด เงื่อนไขหรือข้อตกลงส่วนที่สมบูรณ์นั้นใช้บังคับต่อไป

20.3 สัญญาฉบับนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย

20.4 ในกรณีที่มีข้อพิพาท การโต้เถียง การเรียกร้องที่เกิดขึ้นหรือตามข้อกำหนดของสัญญาฉบับนี้ หรือการตีความ หรือการปฏิบัติตาม การกระทำตามข้อกำหนดของสัญญานี้ หรือการแปลความหมายการผิดสัญญา การเลิกสัญญา ถ้าข้อพิพาทใดๆนั้นไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับจากวันที่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นนั้น โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงยอมรับข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้าไทยเป็นมาตรการในการระงับข้อพิพาท หากมีปัญหาโต้แย้ง หรือมีข้อพิพาทเกี่ยวกับหรือสืบเนื่องจากสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่อาจทำความตกลงกันเองได้ ก็ให้ดำเนินการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการเท่านั้นตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการการค้าไทยโดยคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกมัดต่อทั้งสองฝ่าย

20.5 แม้จะได้มีการระบุไว้ในข้อ 20.4 ก็ตาม เน็คซ์ทูบีมีสิทธิที่จะยื่นกระบวนพิจารณาใดๆ ต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อประโยชน์ในการปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับหรือสิทธิเด็ดขาดใดๆตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองชั่วคราวหรือเป็นการบรรเทาเพื่อความเป็นธรรม

20.6 ในกรณีที่สัญญานี้ครบกำหนดเวลาหรือถูกบอกเลิกสัญญาด้วยเหตุใดก็ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นยังคงใช้กับความรับผิดของคู่สัญญาที่ได้เกิดขึ้นก่อนการครบกำหนดเวลาตามสัญญาหรือสิ้นสุดสัญญานั้น และให้ใช้บังคับต่อไปจนกว่าความรับผิดนั้นจะได้รับการชดใช้จนเต็มตำนวนแล้ว ในกรณีที่สัญญานี้ครบกำหนดเวลาและรอการต่อสัญญา เงื่อนไขในสัญญานี้ยังใช้ต่อไปจนกว่าจะได้ลงนามในสัญญาฉบับใหม่ให้มีผลบังคับ

ภาคผนวกที่ 1

เน็คซ์ทูบีสงวนสิทธิที่จะทบทวนเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับค่าธรรมเนียมการขายและค่าธรรมเนียมการรับชำระเงินโดยขึ้นกับดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเน็คซ์ทูบี หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ทางเน็คซ์ทูบีจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหนึ่งเดือน (30 วัน)

ภาคผนวกที่ 2

ก. การขนส่ง

-ในกรณีเน็คซ์ทูบีดูแลการขนส่งสินค้า ผู้ขายตกลงที่จะใช้บริการ 3PL ที่เน็คซ์ทูบีกำหนดไว้เสมอและจะชำระเงินค่าธรรมเนียมขนส่งของเน็คซ์ทูบีโดยเป็นไปตามค่าใช้จ่ายจริงที่เรียกเก็บกับเน็คซ์ทูบีโดยผู้ขนส่งบุคคลภายนอก เน็คซ์ทูบีจะมอบสำเนาใบเรียกเก็บสำหรับค่าจัดส่งสินค้าที่เกิดขึ้นให้ผู้ขาย

-เน็คซ์ทูบีสงวนสิทธิ์ในการเลือกผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าที่เป็นคู่สัญญาภายนอกที่ให้บริการและมีราคาที่เหมาะสมที่สุดแก่ลูกค้าเป็นกรณีๆไป

-อัตราค่าจัดส่งสินค้าผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นคู่สัญญาภายนอกที่มีชื่อเสียงแต่ละราย 3PL A,3PL B,3PL C,3PL D และ3PL E ได้จัดทำขึ้นมาให้ เน็คซ์ทูบีโดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใต้สัญญานี้เท่านั้น

ข. อัตราค่าจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่ (การจัดส่งสินค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม)

อัตราค่าจัดส่งสินค้าตามที่กำหนดขึ้นตามตารางด้านล่างนี้จะใช้บังคับสำหรับการจัดส่งสนค้าที่มีน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าขนาดใหญ่อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ขนาดของสินค้า ระยะทางการส่งสินค้าและผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นคู่สัญญาภายนอกเป็นผู้จัดส่งสินค้า

ค. ประกันภัยและหน้าที่ความรับผิดชอบ

การขนส่งโดยบุคคลภายนอกจะครอบคลุมการสูญหายหรือเสียหายจำนวนสูงสุดไม่เกิน 2000 บาท สำหรับการขนส่งทุกครั้ง หากผู้ขายยื่นคำขอคืนเงิน ผู้ขายจะต้องนำส่งใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีให้แก่เน็คซ์ทูบีหรือผู้ส่งของที่เป็นบุคคลภายนอก ภายในวันทำการหลังจากได้รับหนังสือเคลมจากเน็คซ์ทูบีผู้ขายสามารถประกัน การคุ้มครองการสูญหายหรือเสียหายหรือเสียหายที่เกิดกับแต่ละหีบห่อสินค้าโดยบวกค่าใช้จ่ายอีก 0.5% ของมูลค่าที่แจ้งไว้สำหรับของที่ขนส่ง รายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้ผู้ขายติดต่อผู้แทนของเน็คซ์ทูบีอย่างเร่งด่วน

ง. พื้นที่ห่างไกลและยากแก่การจัดส่ง

จะมีอัตราค่าจัดส่งสินค้าตามผู้ให้บริการขนส่งที่เป็นคู่สัญญาภายนอกที่มีชื่อเสียงแต่ละราย 3PL A,3PL B,3PL C, 3PL D และ3PL E ได้จัดทำขึ้นมาให้ เน็คซ์ทูบี โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าภายใต้สัญญานี้เท่านั้น

การตกลงสมัครเข้าใช้บริการ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการและนโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฎหมาย

จบ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

ส่งข้อมูล